<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9252516\x26blogName\x3dRadicalmente+Liberal\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://radicalmenteliberal.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://radicalmenteliberal.blogspot.com/\x26vt\x3d338769572517742805', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

25.2.05

Eficacia radical

Al dia siguiente de iniciada la campaña “¿Tens un e-mail?” dirigida a pedir que se hagan públicos los e-mails de los diputados en la web del Parlamento de Cataluña, el diputado del PSC/Ciutadans pel Canvi y Coordinador del Grup Parlamentari Socialistes-CpC, Sr. F. Xavier Menéndez i Pablo, ha anunciado que hará llegar a la Mesa del Parlament la petición de la Asociación Radical Trasnacional en Barcelona.