<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9252516\x26blogName\x3dRadicalmente+Liberal\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://radicalmenteliberal.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://radicalmenteliberal.blogspot.com/\x26vt\x3d6231988078204844040', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

21.10.05

Liberals de veritat

Ja per acabar, l’apropiació indeguda, per part dels reaccionaris, del terme “liberal”, és tan gran i vergonyosa, que han aconseguit fer que els termes siguin sinònims, i per tant els liberals “de veritat” se n’han hagut d’empescar d’altres: “llibertaris” o “radicals”. La ideologia “radical”, a l’estil del Partito Radicale d’Emma Bonino, sembla ser la més coherent amb el liberalisme “bo”, i és una curiosa barreja d’antiprohibicionisme, pro-globalització, anti-PAC, anti-dictadures (incloses la cubana i la venezolana); i per suposat, laïcisme (la qual cosa immediatament em desperta simpatia). Una mena de republicanisme il·lustrat a la manera de la Revolució Francesa, abans de l’estatalisme francès actual. I per cert, molts bloggers “radicals” pertanyen a RedLiberal, la qual cosa mostra que de fet són liberals, però dels “de veritat”.


Todo aquí

2 Comentarios:

Blogger tweedledeetweedledum escribe...

This blog is awesome! If you get a chance you may want to visit this Save Money On Gas site, it's pretty awesome too!

12:03 p. m.

 
Blogger Sirajoyfueraliberal escribe...

Yo no me sentiría muy halagado por el artículo si fuera radical. Lo único que dice es que sois liberales más 'políticamente correctos' que otros. No creo que sea mucho halago.

1:22 p. m.

 

Publicar un comentario

<< Inicio